WE LIKE
COMPLEXITY

Landelijke, complexe vastgoedobjecten
en (her-)ontwikkelingsprojecten

BREDE BENADERING

TDN Taxaties taxeert landelijke, complexe vastgoedobjecten en (her-) ontwikkelingsprojecten voor de utiliteitsbouw, de particuliere sector, branchespecifiek vastgoed en maatschappelijk vastgoed. Beleggers, overheden, projectontwikkelaars, financiers, corporaties, woon-zorginstellingen en reguliere instellingen wenden zich tot ons voor onze ongeëvenaarde werkwijze bij ingewikkelde taxatievraagstukken.


 • 4


  REDENEN WAAROM
  ANDEREN VOOR
  ONS KOZEN

BREDE BENADERING

TDN Taxaties verdiept zich niet alleen in uw vastgoedobject. We onderzoeken alle evidente en minder evidente factoren die van invloed kunnen zijn op de waardebepaling. We bekijken het object in historisch en hedendaags perspectief en analyseren de ontwikkelingen in de branche, markt en omgeving. Die analyse ligt ten grondslag aan een deugdelijk(e) en waardevol(le) risicoprofiel of waardebepaling en is volgens ons de enige manier waarop onze klanten tot een verantwoorde besluitvorming kunnen komen.

1

WE ZIJN ONAFHANKELIJK

TDN Taxaties maakt organisatorisch onderdeel uit van het landelijke samenwerkingsverband Dynamis. Desalniettemin opereert TDN Taxaties zelfstandig en volledig onafhankelijk. Onze onafhankelijkheid is ons grootste goed, daardoor geven we u een ongekleurde inzage in feiten en een autonome visie.

2

WE DOEN GEEN CONCESSIES

Onze rapportage stelt u in staat verantwoorde beslissingen te nemen. Omdat wij geen concessies doen aan onze gefundeerde werkwijze, kunnen wij die belofte keer op keer waarmaken.

3

WE ZIJN KRITISCH, CREATIEF EN INNOVATIEF

Het beoordelen van complexe opdrachten, vraagt om een innovatieve en creatieve stellingname. Roept dat vragen bij u op? Ons werk is gebaseerd op feiten en cijfers, maar wij vrezen niet om buiten gebaande paden te denken. Daarmee zorgen we soms voor een doorbraak, soms voor een verandering in mindset en altijd voor vertrouwen. TDN Taxaties is aangesloten bij de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) en de NVM. Wilt u weten wat wij voor uw taxatievraagstuk kunnen betekenen of even sparren? Bel ons op telefoonnummer 055 - 5 268 258.

4
 • UNIEKE WERKWIJZE

  OM WAARDE VAST TE STELLEN

  Wij ontwikkelden een eigen, unieke werkwijze om waarde vast te stellen van commercieel vastgoed, woningportefeuilles en branche specifiek vastgoed.

  ONZE ACTIVITEITEN

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij helpen u graag bij taxaties ten behoeve van de aan- en verkoop van vastgoed, het vaststellen van huurwaardes, financiering of herwaardering van uw vastgoedobject, geschillen, mediation, risico-analyse en portefeuille optimalisatie. Onze uitvoerige rapportage geeft u een volledig inzicht van actuele marktwaarden en risico’s.

1

Wat kunnen we voor u betekenen?

TDN Taxaties taxeert zowel commercieel vastgoed, woningportefeuilles als branche specifiek vastgoed. Daarnaast adviseren wij ook bij (her)ontwikkeling. Als er twijfels rijzen over de bestemming van uw locatie, doen we vooraf gedegen onderzoek aan de hand van scenario-analyses. In de eindrapportage leest u hoe de verschillende scenario’s zich ten opzichte van elkaar verhouden, en welke bestuderingen hieraan ten grondslag liggen. Onze adviezen stellen u in staat strategische beslissingen te nemen ten aanzien van uw vastgoed en openen met regelmaat nieuwe deuren.

2

Specialistische taxaties:
hoe bepaalt u de waarde van iets dat z’n gelijke niet kent?

Een kazerne, haven, specialistische sportaccommodatie of historisch bouwwerk? Sommige vastgoedobjecten zijn zo ongelijksoortig, dat de waarde niet bepaald kan worden door het trekken van parallellen. TDN Taxaties ontwikkelde een eigen, unieke werkwijze om de waarde vast te stellen. Door het wegen van een breed platform van factoren (van historische context tot ontwikkelingen in branche en markt), komen we tot een gefundeerde inschatting van waarde en risico’s, in gunstige en ongunstige omstandigheid. We zijn geoefend in ongelimiteerd denken en komen daarom regelmatig met onverwachte ideeën. Wilt u weten wat wij voor anderen konden betekenen? Vul hier uw mailadres en interessegebied in en wij sturen u passende referenties.

3

OPTIMALE
BEPERKING

VAN INVESTERINGSRISICO'S

Onze focus ligt niet op uw vastgoedobject,
maar op (on)verwachte omgevingsfactoren die
zorgen voor fluctuaties van de waarde.ONZE WERKWIJZE

HET PROCES

Onze rapportages geven u een helder en compleet beeld van het beoordeelde vastgoed. Daarbij zijn aspecten als bouwaard en afwerkingsniveau, indeling en functionaliteit, duurzaamheid en de mate waarin uw vastgoed toekomstebestending is, van essentieel belang. Daarnaast beoordelen wij de invloed van publiek- en privaatrechtelijke voorschriften op de gebruikersmogelijkheden van uw vastgoed waarbij alternatieve aanwendingsmogelijkheden worden belicht. Met name voor maatschappelijk vastgoed zoals scholen, kerken en sportcomplexen gaan wij deze uitdaging graag aan.

1
 • HET RESULTAAT

  Onze leesbare en visueel aantrekkelijke
  analyses geven u inzicht, overzicht, waarde- potentie en mogelijkheden.

  RESULTAAT

HET RESULTAAT

U ontvangt van ons een algeheel oordeel over de onroerende zaak. De rapportage is een eenvoudig leesbare en visueel aantrekkelijke analyse met:
1. inzicht in de functionaliteit van de onroerende zaak;
2. een overzicht van de concurrentiepositie van uw vastgoedobject;
3. de alternatieve aanwendingsmogelijkheden;
4. de waardepotentie en uitbreidingsmogelijkheden.

Onze rapportage stelt u in staat een verantwoorde beslissing te nemen en wordt door elke financier en bancaire instelling geaccepteerd.

1

KWALITEIT EN
INTEGRITEIT

Wij zijn aangesloten bij de Royal
Institution of Chartered Surveyors
(RICS) en ingeschreven in het Nederlands
Register voor Vastgoedtaxateurs (NRVT)
Bedrijfsmatig Vastgoed, Grootzakelijk Vastgoed.
Wij voldoen aan de hoogste eisen van
vakbekwaamheid en integriteit.


RICS

RICS

TDN Taxaties is regulated by the RICS. Dit certificaat garandeert dat TDN Taxaties de strikte gedragscode van de RICS hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft.

WAT IS RICS?

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een van de meest toonaangevende regelgevende instanties ter wereld, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd. Naast TDN Taxaties zijn er wereldwijd meer dan 170 bedrijven die door RICS worden gereguleerd.

ONDERNEMINGSCODE

Integriteit neemt een structurele plaats in binnen TDN Taxaties. De aanleiding daarvoor is zowel intrinsiek als van buitenaf ingegeven. Lidmaatschappen van de RICS, NVM en NRVT leggen een hoge integriteitstandaard op. De ondernemingscode van TDN Taxaties geeft onze medewerkers en klanten een duidelijk overzicht van de verplichtingen en verantwoordelijkheden. In onze Ondernemingscode staat beschreven hoe wij met integriteit omgaan, hoe wij zaken doen en hoe wij de code naleven.

Bekijk hier de ondernemingscode van TDN Taxaties

KLACHTENPROCEDURE

TDN Taxaties V.O.F. neemt een proactieve houding aan ten opzichte van klanttevredenheid. Onze klachtenprocedure is vastgelegd en legt uit hoe een klacht bij ons kan worden ingediend. De klachtenprocedure kent twee stappen.


STAP 1

Deze stap geeft TDN Taxaties V.O.F. de mogelijkheid om uw klacht in behandeling te nemen. TDN Taxaties V.O.F. probeert de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Als u met ons gesproken heeft over uw klacht, vragen wij u de informatie over de klacht op papier te zetten. We vragen u dit te doen om een goed beeld te krijgen van uw klacht. De schriftelijke klacht kunt u sturen aan:
TDN Taxaties V.O.F.
Postbus 10054
7301 GB Apeldoorn
Tel: 055 5 268 268
E-mail: info@tdntaxaties.nl

We nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Binnen zeven dagen ontvangt u van ons bericht dat wij uw klacht ontvangen hebben. Binnen 28 dagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. Indien het voor ons niet mogelijk is binnen 28 dagen een reactie op uw klacht te geven, ontvangt u binnen deze termijn een bericht waarin wij specificeren waarom wij nog geen reactie kunnen geven en een prognose binnen welke termijn wij dit wel kunnen.
Als u niet tevreden bent met de door ons aangedragen oplossing, dan kunt u kiezen voor stap twee.

STAP 2

U kunt kiezen voor een second opinion door een onafhankelijke partij. In Nederland is dit:
Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)
Postbus 19290
3501 DG Utrecht
Tel: 030-2343222
Fax: 030-2300125
Website: www.raadvanarbitrage.nl

Omdat de taxateurs 'RICS' lid zijn, kunt u vragen over onze klachtenprocedure stellen aan:
RICS Europe
Rue Ducale 67
B-1000 Brussel
België
Tel: 0032-2-7331019
Fax: 0032-2-7429748
E-mail: ricseurope@rics.org
Website: www.rics.org